Home
Home
Kras & win

Actievoorwaarden

Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de Krasactie van Subli in samenwerking met Welkoop, hierna te noemen ‘Winactie’.’ Subli maakt sinds 19 juni 2017 onderdeel uit van Voermeesters B.V. Voermeesters B.V., Marsdijk 31, 4033 CC Lienden (hierna te noemen Voermeesters) organiseert de Winactie.

Algemeen

 • Klanten van Voermeesters ontvangen per aankoop van twee Subli-producten (m.u.v. Subli Smikkels en supplementen) een kraskaart waarop, onder de kraslaag, een code staat vermeld.
 • Voor het activeren van de kraskaart is het unieke nummer nodig dat slechts één keer geactiveerd kan worden.
 • Door deel te nemen aan de Winactie gaat de deelnemer akkoord met deze algemene spelvoorwaarden.
 • Voermeesters handelt als aanbieder van deze Winactie in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen.
 • Tijdens de Winactie zijn maximaal 9.060 unieke kraskaarten beschikbaar, waarbij het principe op=op wordt gehanteerd.
 • Indien er vragen zijn over de code neem dan contact op met Voermeesters (info@voermeesters.nl of 0317-499595).

Prijzen

 • Per winnende geactiveerde kraskaart kan maximaal één prijs worden gewonnen.
 • De prijzen zijn:
 • twee (2) dressuurclinics met Diederik van Silfhout; de winnaar mag een extra persoon meenemen. De dressuurclinics zullen plaatsvinden op 19 oktober van 13.00 tot 17.00 uur in Lunteren.
 • tien (10) waardebonnen voor één voerzak naar keuze;
 • tien (10) onderhoudskits bestaande uit één emmer, zweetmes, spons, hoevenkrabber en één voerschep.
 • vijf (5) Subli paardendekens;
 • De winnaars worden persoonlijk benaderd. De prijzen worden uiterlijk 19 oktober 2018 aan de winnaars verstuurd of op een andere wijze uitgereikt, tenzij anders overeengekomen.
 • Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd
 • De winnaar dient zich op verzoek te legitimeren voor toekenning van de prijs.
 • De prijzen zijn niet inwisselbaar voor een andere prijs of contanten en zijn niet overdraagbaar aan andere personen.
 • Er wordt getracht om de afbeeldingen van de prijzen op de actiepagina zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Voermeesters kan echter niet garanderen dat de kleuren dan wel andere kenmerken exact overeenkomen met de prijzen.
 • Voermeesters stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren. Voermeesters is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken en/of enige andere schade aan de prijzen (zulks inclusief eventuele schade veroorzaakt door transport).
 • De eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Voermeesters. Zij zal tevens de aangifte daarvoor indienen.

Verkooppunten
De verkooppunten zijn te vinden op de website van Subli. Alleen Welkoop-winkels doen mee aan de Winactie:

Deelname en deelnemers

 • De deelnemer dient zijn/haar code in te voeren op de actiewebsite www.voermeesters.nl/winactie om deel te nemen aan de Winactie.
 • Deelname aan deze Winactie is voorbehouden aan natuurlijke personen van 16 jaar en ouder en staat open van maandag 10 september tot en met zondag 7 oktober 2018. Deelnemers onder de 18 jaar verklaren hierbij toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger te hebben gekregen voor deelname aan de Winactie. Aan deelname aan deze Winactie zijn geen kosten verbonden.
 • Na 7 oktober 2018 is de actiepagina op de website gesloten en kunnen deelnemers hun unieke code niet meer activeren op de site. Het is alleen mogelijk om via de actiepagina op de website deel te nemen en niet via de post of per e-mail.
 • De deelnemer is persoonlijk verantwoordelijk voor de kraskaart en draagt het risico van onder meer ongeoorloofd gebruik, verlies, diefstal en onbruikbaar raken van de kraskaart. De kraskaart dient als bewijs. De kraskaart en de code moeten leesbaar, herkenbaar en volledig zijn.
 • Deelname staat open voor iedere in Nederland woonachtige natuurlijke persoon boven de 16 jaar, zulks met uitsluiting van werknemers van de derden die de prijzen ter beschikking stellen, Voermeesters en/of aan haar gelieerde ondernemingen waarmee zij samenwerkt met betrekking tot de desbetreffende Winactie. Deelnemers die niet woonachtig zijn in Nederland zijn uitgesloten van deelname.
 • Voermeesters heeft het recht om een deelnemer van een Winactie buiten te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.
 • Voermeesters kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, alsmede voor eventueel verloren gegane inzendingen (kraskaarten) of voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.
 • Voermeesters is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat deze deelnemers niet conform deze algemene spelvoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen of het verloop van de prijsvraag op oneerlijke wijze beïnvloeden.

GEGEVENS

 • De deelnemer geeft door deel te nemen aan de Winactie aan Voermeesters toestemming om alle gegevens te verzamelen en te verstrekken aan derden die Voermeesters  noodzakelijk acht voor de organisatie van de Winactie en de uitreiking van de prijzen.
 • Deelnemers aan de Winactie geven Voermeesters toestemming om kosteloos de verstrekte persoonsgegevens, eventuele foto’s of eventuele door de deelnemers geleverde bijdragen ten behoeve van de Winactie te gebruiken bij promotionele doeleinden van Voermeesters alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaars als een artikel of verslag via internet.
 • Voermeesters is uiterst zorgvuldig met het plaatsen van informatie op haar websites. Voermeesters sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de website of de onbereikbaarheid van de website, waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten, behoudens wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Voermeesters.

TECHNISCHE VOORZIENINGEN

 • Voermeesters garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Voermeesters aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Winactie deel te nemen.

KLACHTEN

 • Als een deelnemer een klacht of bezwaar heeft in verband met de door Voermeesters georganiseerde Winactie, dan kan de deelnemer dit aan Voermeesters kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan Voermeesters B.V., afdeling communicatie, Postbus 610 6700 AP Wageningen, of een e-mail te sturen naar info@voermeesters.nl.

AANSPRAKELIJKHEID

 • Voermeesters is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Winactie. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen Voermeesters niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Voermeesters in het leven roepen. Voermeesters is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten. Voermeesters is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Winactie maakt.
 • Voermeesters is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, ongevallen, lichamelijk letsel of overlijden, voortvloeiend uit - of verband houdend met het winnen van de prijzen.
   

Terug naar winactie